ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

   arrow-aticle ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะในทุกส่วนงานมีความรัก ความผูกพัน กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

      ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อคณะ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

      ประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับสถาบัน

   arrow-aticle พัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็นรูปแบบคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

   arrow-aticle ทบทวนและปรับปรุง กลยุทธ์ ของคณะให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถาบันฯ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำ

      ไปสู่ความสำเร็จที่พึงประสงค์

   arrow-aticle จัดทำแผนที่กลยุทธ์ของคณะโดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับของสถาบัน

   arrow-aticle จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสาย

      สนับสนุน

   arrow-aticle กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับ

      สถาบันครบทุกภารกิจอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

   arrow-aticle นำผลการดำเนินงานในรอบปีมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ กับแผนการดำเนินงาน ว่ายังทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์

      ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตหรือไม่ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะ

      กรรมการทราบและมีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลัก

      ฐาน และให้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการทราบ

      ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมใหญ่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดทิศทางการ

      พัฒนาคณะ

   arrow-aticle กำหนดหน้าที่และขอบข่าย (Job Description) ของบุคลากรทุกระดับ

   arrow-aticle ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

   arrow-aticle ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินผลการ

      ดำเนินงาน

   arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเสนอแนะด้านบริหารและการจัดการของคณะฯ เช่น email ถึงคณบดี โทรศัพท์สายตรงถึงคณบดี ตู้รับเรื่องข้อ

      ร้องเรียน การเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

   arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์คณะฯ จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

   arrow-aticle แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะ ฯ

   arrow-aticle ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมของคณะผ่านสื่อทุกแขนง

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้

   arrow-aticle ประเมินผลการทำงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนการ

      พิจารณาความดีความชอบ ประกาศเกียรติคุณอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

นโยบายด้านวิชาการและการจัดการศึกษา

   arrow-aticle จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการใน

      ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

      จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ

      เอกชนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

   arrow-aticle จัดการเรียนการสอนบริการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน

      บริการรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ

   arrow-aticle กำกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

      สนองตอบเงื่อนไขใบประกอบวิชาชีพ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   arrow-aticle เร่งรัดการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   arrow-aticle วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการของทุกหลักสูตร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

      วิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

   arrow-aticle จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

   arrow-aticle ส่งเสริมการเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากโครงการครูสหกิจ/สหกิจศึกษา การปฏิบัติการสอน การฝึกงาน

      เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

   arrow-aticle ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียน

      การสอนในทุกระดับการศึกษา

   arrow-aticle นำผลการประเมินการสอน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มาปรับปรุง

      การดำเนินงาน

   arrow-aticle เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

      เอกชน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

   arrow-aticle ส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ประชุมวิชาการ และวารสารที่มีชื่อ

      ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงาน การอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร

      สายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

   arrow-aticle กำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในวินัยนักศึกษา และกฎระเบียบของสถาบัน

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำรงตนในฐานะของความเป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   arrow-aticle จัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

      ระดับอุดมศึกษา

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ

      วิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในศาสตร์ที่ศึกษา

   arrow-aticle จัดให้มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ

   arrow-aticle จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนานักศึกษา และพัฒนาการให้

      บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

   arrow-aticle บริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนนอกเหนือจากแหล่งทุนที่สถาบัน จัดให้ และ

      จัดสรรให้กับนักศึกษาอย่างเป็นธรรม

 

นโยบายด้านการวิจัย

   arrow-aticle กำกับดูแลด้านมาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ และกลไก เพื่อการพัฒนางานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมให้มากขึ้น

   arrow-aticle จัดหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

   arrow-aticle บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ

      สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และสถาบันตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

      เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   arrow-aticle สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีคุณภาพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

      ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

      ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาหรือนำไปใช้

      ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้คณาจารย์ส่งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

   arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

      และนานาชาติ และดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle บูรณาการงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะไปสู่สังคมโดยการใช้สื่อทุกแขนง

   arrow-aticle ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานวิชาการที่เกิดประโยชน์ ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

   arrow-aticle ให้บริการวิชาการเพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน

   arrow-aticle ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะ กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

   arrow-aticle เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก เป็นกรรมการวิชาการ

      กรรมการวิชาชีพ และการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความ

      สะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกโครงการ

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการ

      วิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของคณะ

 

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle บูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม

   arrow-aticle ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์

      บุคลากร และนักศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   arrow-aticle ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย

   arrow-aticle ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

นโยบายด้านสารสนเทศ

   arrow-aticle จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

   arrow-aticle นำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาบท

      เรียน e-Learning เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และจัดเป็นศูนย์กลางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน

      การศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองของ นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และคณาจารย์

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนในรูปแบบ e-learning

   arrow-aticle สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

   arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด้าน ICT ให้กับนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ ICT ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle สนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด้วยการเรียนการสอนระบบ e-Learning

   arrow-aticle พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศได้อย่างมี

      ประสิทธิภาพ

   arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ MIS เพื่อการบริหาร การจัดการ และการตัดสินใจ

      ของผู้บริหารในระดับคณะและสาขาวิชา

 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร

   arrow-aticle ใช้ระบบ e-Office เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากร

   arrow-aticle จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา และเพียงพอต่อการใช้งาน

   arrow-aticle จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

   arrow-aticle จัดให้มีการมอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่เป็นรูปแบบชัดเจน

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

   arrow-aticle สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ โดยมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี

   arrow-aticle จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับบุคลากร

   arrow-aticle มุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณวุฒิ และมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในคณะในทุกส่วน

      งาน

   arrow-aticle พัฒนาคณาจารย์ของคณะ ให้มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจทางวิชาการของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

      พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

   arrow-aticle วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะ และจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

   arrow-aticle บริหารจัดการการใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   arrow-aticle พัฒนาห้องเรียน โดยติดตั้งระบบมัลติมีเดีย เครื่องขยายเสียง และเครื่องโปรเจ็คเตอร์ในห้องบรรยายทุกห้อง

   arrow-aticle กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการใช้ยานพาหนะ การทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

   arrow-aticle ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคณะให้ได้ใช้

      ประโยชน์สูงสุด จัดพื้นที่เป็นสนามกีฬา จัดที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเมื่อยามว่างเว้นจากชั่วโมงเรียน และซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม

 

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

   arrow-aticle จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน

   arrow-aticle จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของคณะและสาขาวิชา อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

   arrow-aticle บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

   arrow-aticle บริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้องและเป็นธรรม

   arrow-aticle จัดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

   arrow-aticle ติดตาม และตรวจสอบผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

   arrow-aticle ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงินในการวางแผน และการตัดสินใจ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ตลอดจนความมั่นคง

      ของคณะอย่างต่อเนื่อง

 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

   arrow-aticle ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ

   arrow-aticle จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษา

   arrow-aticle ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

 

นโยบายด้านการพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

   arrow-aticle ให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ

   arrow-aticle จัดทำแผนการจัดการความรู้และดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้

   arrow-aticle ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการจัดการความรู้ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้

   arrow-aticle นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะฯ สถาบันและสังคม

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

   arrow-aticle พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะและสอดคล้องกับการดำเนินการของสถาบัน

      อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดให้มีตัวบ่งชี้เฉพาะที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคณะ

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ

   arrow-aticle ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

   arrow-aticle มีการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

   arrow-aticle ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมนักศึกษา

   arrow-aticle ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาและที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

   arrow-aticle นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

      คณะ

   arrow-aticle เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรฐานและ

      คุณภาพการศึกษาของคณะ

   arrow-aticle นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435