ietech

backgr

ส่วนสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางทำหน้าที่บริหารงานธุรการซึ่งเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

๑. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบดูแลงานทุกงานที่สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

๒. งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย

     ๒.๑ หน่วยสารบรรณ ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเก็บเอกสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

            ระเบียบงานสารบรรณ

     ๒.๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำอัตรากำลัง การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานการรับสมัครบุคคล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่

            เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในคณะฯ ทั้งหมด

     ๒.๓ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ทั้งหมดของคณะฯ เกี่ยวกับตกแต่ง จัด-เก็บและบำรุงรักษา ถ้านักศึกษา

            มีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ให้ติดต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่ โดยทำเรื่องผ่านภาควิชาหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้บริการ

            แก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาที่ขอใช้ยานพาหนะเกี่ยวกับงานราชการและการเรียนการสอนนักศึกษามีความประสงค์จะขอใช้

            บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ทำเรื่องผ่านภาควิชา แต่ถ้าจะขอใช้เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ให้ทำเรื่องผ่านรองคณบดีฝ่ายกิจการ

            นักศึกษาการขอใช้ยานพาหนะทุกครั้ง ควรขอล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน

 

๓. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย

     ๓.๑ หน่วยประสานงานทะเบียน เป็นงานที่ให้บริการกับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนการสอน การจัดตาราง

            เรียนตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การสอบประจำภาค การวัดและประเมินผลการศึกษาการขออนุมัติปริญญา การให้บริการปรึกษา

            เกี่ยวกับการเรียน การสอน ฯลฯ

     ๓.๒ หน่วยบัณฑิตศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

     ๓.๓ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตอุปกรณ์การสอนและพัฒนาต้นแบบชุดสื่อการเรียนการสอน ให้บริการทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางการ

            ศึกษาแก่อาจารย์ นักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ให้สามารถผลิตอุปกรณ์การสอนง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

     ๓.๔ หน่วยกิจการนักศึกษา ให้บริการนักศึกษาด้านทุนการศึกษา อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบริการแนะแนว

            และให้คำปรึกษา บริการด้านจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ และโทรเลข ฯลฯ

 

๔. งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย

     ๔.๑ หน่วยพัสดุ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม เบิก-จ่ายพัสดุ ผู้ที่จะให้พัสดุจัดซื้อหรือจะเบิกพัสดุต่างๆ ต้องทำเรื่องผ่าน

            ภาควิชามาก่อน

     ๔.๒ หน่วยการเงินและบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับการเงินของคณะฯ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง คือ การรับชำระเงิน ค่าหนังสือรับรองการ

            ศึกษา (Transcript) และการเบิกเงินประกันของเสียหาย

 

๕. งานนโยบายและแผน เป็นงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณและแผนงานต่าง ๆของคณะฯ

 

๖. งานบริการทางวิชาการและวิจัย ให้บริการด้านสถิติ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

     ๖.๑ หน่วยสารสนเทศ จัดการและให้บริการด้านสารสนเทศแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ

     ๖.๒ หน่วยตำราและเอกสารการพิมพ์ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสาร

            ของอาจารย์ และข้าราชการ บริการปรุ อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร ประสานงานเย็บเล่มตำราและอื่นๆ

     ๖.๓ หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการนำเสนอและเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะฯ ต่อบุคคลและหน่วยงาน

            ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในรูปข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยงานประชาสัมพันธ์จะไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดงานหนึ่งโดย

            เฉพาะ แต่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานทุกงานและภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ ในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การประชาสัมพันธ์

            เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435