ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านวิชาการและการจัดการศึกษา

   arrow-aticle จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการใน

      ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

      จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ

      เอกชนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

   arrow-aticle จัดการเรียนการสอนบริการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน

      บริการรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ

   arrow-aticle กำกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

      สนองตอบเงื่อนไขใบประกอบวิชาชีพ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   arrow-aticle เร่งรัดการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   arrow-aticle วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการของทุกหลักสูตร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

      วิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

   arrow-aticle จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

   arrow-aticle ส่งเสริมการเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากโครงการครูสหกิจ/สหกิจศึกษา การปฏิบัติการสอน การฝึกงาน

      เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

   arrow-aticle ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียน

      การสอนในทุกระดับการศึกษา

   arrow-aticle นำผลการประเมินการสอน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มาปรับปรุง

      การดำเนินงาน

   arrow-aticle เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

      เอกชน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

   arrow-aticle ส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ประชุมวิชาการ และวารสารที่มีชื่อ

      ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงาน การอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร

      สายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435