ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

   arrow-aticle ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะในทุกส่วนงานมีความรัก ความผูกพัน กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

      ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อคณะ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

      ประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับสถาบัน

   arrow-aticle พัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็นรูปแบบคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

   arrow-aticle ทบทวนและปรับปรุง กลยุทธ์ ของคณะให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถาบันฯ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำ

      ไปสู่ความสำเร็จที่พึงประสงค์

   arrow-aticle จัดทำแผนที่กลยุทธ์ของคณะโดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับของสถาบัน

   arrow-aticle จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสาย

      สนับสนุน

   arrow-aticle กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับ

      สถาบันครบทุกภารกิจอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

   arrow-aticle นำผลการดำเนินงานในรอบปีมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ กับแผนการดำเนินงาน ว่ายังทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์

      ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตหรือไม่ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะ

      กรรมการทราบและมีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลัก

      ฐาน และให้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการทราบ

      ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน

   arrow-aticle จัดให้มีการประชุมใหญ่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดทิศทางการ

      พัฒนาคณะ

   arrow-aticle กำหนดหน้าที่และขอบข่าย (Job Description) ของบุคลากรทุกระดับ

   arrow-aticle ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

   arrow-aticle ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินผลการ

      ดำเนินงาน

   arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเสนอแนะด้านบริหารและการจัดการของคณะฯ เช่น email ถึงคณบดี โทรศัพท์สายตรงถึงคณบดี ตู้รับเรื่องข้อ

      ร้องเรียน การเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

   arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์คณะฯ จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

   arrow-aticle แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะ ฯ

   arrow-aticle ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมของคณะผ่านสื่อทุกแขนง

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้

   arrow-aticle ประเมินผลการทำงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนการ

      พิจารณาความดีความชอบ ประกาศเกียรติคุณอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435