ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle บูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม

   arrow-aticle ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์

      บุคลากร และนักศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   arrow-aticle ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย

   arrow-aticle ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435