ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านสารสนเทศ

   arrow-aticle จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

   arrow-aticle นำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาบท

      เรียน e-Learning เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และจัดเป็นศูนย์กลางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน

      การศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองของ นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และคณาจารย์

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนในรูปแบบ e-learning

   arrow-aticle สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

   arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด้าน ICT ให้กับนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ ICT ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle สนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด้วยการเรียนการสอนระบบ e-Learning

   arrow-aticle พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศได้อย่างมี

      ประสิทธิภาพ

   arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ MIS เพื่อการบริหาร การจัดการ และการตัดสินใจ

      ของผู้บริหารในระดับคณะและสาขาวิชา

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435