ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการวิจัย

   arrow-aticle กำกับดูแลด้านมาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ และกลไก เพื่อการพัฒนางานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมให้มากขึ้น

   arrow-aticle จัดหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

   arrow-aticle บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ

      สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และสถาบันตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

      เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   arrow-aticle สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีคุณภาพ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

      ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

      ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาหรือนำไปใช้

      ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้คณาจารย์ส่งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435