ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

   arrow-aticle ใช้ระบบ e-Office เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากร

   arrow-aticle จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา และเพียงพอต่อการใช้งาน

   arrow-aticle จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

   arrow-aticle จัดให้มีการมอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่เป็นรูปแบบชัดเจน

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

   arrow-aticle สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ โดยมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี

   arrow-aticle จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับบุคลากร

   arrow-aticle มุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณวุฒิ และมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในคณะในทุกส่วน

      งาน

   arrow-aticle พัฒนาคณาจารย์ของคณะ ให้มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจทางวิชาการของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

      พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

   arrow-aticle วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะ และจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

   arrow-aticle บริหารจัดการการใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   arrow-aticle พัฒนาห้องเรียน โดยติดตั้งระบบมัลติมีเดีย เครื่องขยายเสียง และเครื่องโปรเจ็คเตอร์ในห้องบรรยายทุกห้อง

   arrow-aticle กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการใช้ยานพาหนะ การทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

   arrow-aticle ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคณะให้ได้ใช้

      ประโยชน์สูงสุด จัดพื้นที่เป็นสนามกีฬา จัดที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเมื่อยามว่างเว้นจากชั่วโมงเรียน และซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435