ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

   arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

      และนานาชาติ และดำเนินงานตามแผน

   arrow-aticle บูรณาการงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   arrow-aticle สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะไปสู่สังคมโดยการใช้สื่อทุกแขนง

   arrow-aticle ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานวิชาการที่เกิดประโยชน์ ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

   arrow-aticle ให้บริการวิชาการเพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน

   arrow-aticle ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะ กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

   arrow-aticle เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก เป็นกรรมการวิชาการ

      กรรมการวิชาชีพ และการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ

   arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความ

      สะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกโครงการ

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการ

      วิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของคณะ

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435