ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

   arrow-aticle กำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในวินัยนักศึกษา และกฎระเบียบของสถาบัน

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำรงตนในฐานะของความเป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   arrow-aticle จัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

      ระดับอุดมศึกษา

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ

      วิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในศาสตร์ที่ศึกษา

   arrow-aticle จัดให้มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

   arrow-aticle จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ

   arrow-aticle จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

   arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนานักศึกษา และพัฒนาการให้

      บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

   arrow-aticle บริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนนอกเหนือจากแหล่งทุนที่สถาบัน จัดให้ และ

      จัดสรรให้กับนักศึกษาอย่างเป็นธรรม

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435