ietech

backgr

นโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

kitipong-mano 

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
    " ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล "

 

พันธกิจ

   arrow-aticle ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักอุตสาหกรรม นักภาษาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักบริหารการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการศึกษา ที่

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

   arrow-aticle พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   arrow-aticle พัฒนาระบบบริหารจัดการบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   arrow-aticle ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

      บัณฑิต

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

   arrow-aticle พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะและสอดคล้องกับการดำเนินการของสถาบัน

      อย่างมีประสิทธิภาพ

   arrow-aticle จัดให้มีตัวบ่งชี้เฉพาะที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคณะ

   arrow-aticle สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ

   arrow-aticle ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

   arrow-aticle มีการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

   arrow-aticle ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมนักศึกษา

   arrow-aticle ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาและที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะ

   arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

   arrow-aticle นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

      คณะ

   arrow-aticle เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรฐานและ

      คุณภาพการศึกษาของคณะ

   arrow-aticle นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง

   arrow-aticle ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

   arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435